Banner image
Logo

Serving news to a wider audience

Home Archives

Archived Playlists

Daily News – March 2023

 1. 24-3-2023 (ပယီၤသုးသမံသမိးတၢ်ဟဲအါထီၣ်ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံ၀့ၢ်ပူၤ) Radio Karen 2:09
 2. 24-3-2023 (ဘီးက့ၣ်တံၢ်ၦ့ၤဂ့ၤအဃိ ၦၤသူၣ်ဘီးက့ၣ်ဟဲအါထီၣ်) Radio Karen 2:28
 3. 24-3-2023 (ကျိဖးဒိၣ်အဃိကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်အဂၤ(၂၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်) Radio Karen 2:23
 4. 24-3-2023 (ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိကမျၢၢ်ဘၣ်ဒိ(၄)ဂၤ) Radio Karen 1:46
 5. 23-3-2023 (ကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်အါထီၣ်လၢကီၢ်ရ့ၣ် ၂ ဘ့ၣ်အပူၤ) Radio Karen 2:57
 6. 23-3-2023 (တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်ဟါထီၣ်လၢနိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ်ပူၤ) Radio Karen 2:02
 7. တၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးကရူၢ်မၤ၀ဲတၢ်ခးလိကျိဖးဒိၣ်တၢတဘျီ 2023-3-23 Radio Karen 1:50
 8. (လီလိၤကီၢ်ဆၣ်) ပယီၤသုးဒွဲၣ်သ၀ီတဖျၢၣ်၀ံၤတဖျၢၣ် 2023-3-23 Radio Karen 1:54
 9. ဒဲက၀ီၤပူၤထံတၢ်ဂ့ၢ်ကီ 2023-3-23 Radio Karen 3:47
 10. တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤကီထီၣ် 2023-3-21 Radio Karen 3:33
 11. 21-3-2023 (ဟုသးၦ့ၤထီၣ်အဃိတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်) Radio Karen 2:07
 12. 21-3-2023 (ဆီထိးကျီၢ်ပနၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါအါမး) Radio Karen 2:06
 13. (လိၣ်ရှါ) ပယီၤသုးထၢအီၣ်ကျိၣ်စ့လၢၦၤလဲၤဘါဃိၣ်အအိၣ် 2023-3-20 Radio Karen 1:39
 14. ပယီၤသုးမၢသ၀ီဖိဟံးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ 2023-3-20 Radio Karen 2:22
 15. 19-3-2023 (DYC ဃ့ထီၣ် ICC ကဟံသုးမီၤစိရိၤဂ့ၢ်၀ီ) Radio Karen 2:15
 16. 19-3-2023 (သ၀ီသးၦၢ်လံာ်အုၣ်သးမ့အိၣ်မးတၢ်ပျဲဟးထီၣ်က့ၤလီၤ) Radio Karen 2:08
 17. 18-3-2023 (တၢ်တဘၣ်သူသုးမီၤစိရိၤအတၢ်ဖိတၢ်လံၤဘၣ်) Radio Karen 1:43
 18. 18-3-2023 (ကမျၢၢ်ကက့ၤအိၣ်ဘၣ်လၢဟံၣ်အဂီၢ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါကမံးတံာ်ကတဲသကိးတၢ်ဒီးသုးကီၣ်ကး) Radio Karen 2:56
 19. (BGF)ပျၢ်လီၤကွံာ်(KNLA)အသုးဖိလၢအဖီၣ်ဒုးဃာ်၀ဲ Radio Karen 3:03
 20. ကလံးတူာ်တီၤထီကၠိမၤတၢ်ပျၢ်ကၠိ၀ံၤ၀ဲလံ 2023-3-17 Radio Karen 1:34
 21. ကြုၢ်တုလီၢ်က၀ီၤဖိဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်လၢမုၢ်နၤခီ 2023-3-17 Radio Karen 2:17
 22. နဲၤသၢးလဲၤ ဟ့ၣ်တၢ်လၤတၢ်ကပီၤ ခိၣ်ဖး 2023-3-16 Radio Karen 1:46
 23. သိလ့ၣ်ပၢၤကီၢ်တဖၣ် စိာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်စုက၀ဲၤ 2023-3-16 Radio Karen 2:07
 24. တၢ်ခးသံပယီၤအက၀ီၤဒ့ခိၣ်တဂၤ 2023-3-16 Radio Karen 1:22
 25. တၢ်ထုးမ့ၣ်ပိၢ်တၢ်ပိာ်ထွဲ 2023-3-15 Radio Karen 1:56
 26. ကီးတရံးၦၤဃ့ၢ်အိၣ်ကမှံတဖၢ်တၢ်လဲၤမၤစၢၤကဒီးအ၀ဲသ့ၣ် 2023-3-15 Radio Karen 2:12
 27. တၢ်ထီဒါထံကျိာ်ထံကွာ်ဒီးတမၢၢ်မုၢ်နံၤ 2023-3-15 Radio Karen 4:20
 28. တၢ်မၤသံသီၤခါဒီးပအိၣ်ကလူာ်ဒူၣ်ဖိတဖၣ် 2023-3-15 Radio Karen 1:58
 29. ကီၢ်ပယီၤ ၂၀၂၂-၂၀၂၃အတီၤတဆံတၢ်ဒိးစဲး 2023-3-14 Radio Karen 2:08
 30. ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢကဆဲး ဆှၢအဖိလၢကၠိ 2023-3-14 Radio Karen 3:43
 31. ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ ဖိသၣ်တဖၣ် စဲၤခံတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့2023-3-14 Radio Karen 2:31
 32. တလါအတီၢ်ပူၤကမျၢၢ်သံ၁၁ဂၤ၊ဘၣ်ဒိ၄၁ဂၤ 2023-3-13 Radio Karen 1:37
 33. တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်အၦ့ၤထီၣ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ် 2023-3-12 Radio Karen 1:34
 34. ခ့ၣ်၀ဲၤအိၤအိးထီၣ်၀ဲတၢ်ကိၢ်ခါကိၤလၤ၀ါတၢ်မၤလိ 2023-3-12 Radio Karen 1:58
 35. ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ခိၣ်နၢ်တၢ်ထံၣ်လိာ်သးဒီးကမျၢၢ် 2023-3-12 Radio Karen 3:11
 36. ယ့ဘလူသုးကရူၢ်မၤန့ၢ်ပယီၤသုးကလၢာ်တဖျၢၣ် 2023-3-11 Radio Karen 1:25
 37. တနံၤဃီအတီၢ်ပူၤပယီၤသုးသံ(၅)ဂၤဘၣ်ဒိ(၆)ဂၤ 2023-3-11 Radio Karen 1:48
 38. ဖိသၣ်သံ(၂)ဂၤဒီးဘၣ်ဒိ(၂)ဂၤလၢကၠိၤမ့ၤ 2023-3-11 Radio Karen 2:55
 39. ခီဖျိမ့ၣ်ပိၢ်အဃိၦၤမၤအီၣ်ကျီးဖိတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်2023-3-10 Radio Karen 2:10
 40. ဖြံဘၢမါရ့ကၠၢတၢ်ပာ်ဖျါ 2023-3-10 Radio Karenhttps://radiokaren.org/wp-content/uploads/2023/03/ဖြံဘၢမါရ့ကၠၢတၢ်ပာ်ဖျါ-2023-3-10.mp3 2:34
 41. တၢ်ခိးထုးဘံၣ်ကၠံၣ်အဲၣ်သိလ့ၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ် 2023-3-10 Radio Karen 2:32
 42. သူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်အါ၀ဲလၢစွ့ၣ်ကိၣ်ကိၤတၢ်တၤကျၣ်တၤစ့လီၢ် 2023-3-10 Radio Karen 2:51
 43. တၢ်မၤလၤကပီၤဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ပိာ်မုၣ်မုၢ်နံၤ 2023-3-9 Radio Karen 2:13
 44. ကျိဖးဒိၣ်ချံအဃိလီလိၤသ၀ီဖိ၂၀၀ဘၣ်ဃ့ၣ်ထီၣ် 2023-3-9 Radio Karen 3:09
 45. တၢ်ခဲၣ်တၢ်ဂီၤလၢပိာ်မုၣ်ခဲၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်ဘျးလီၤဒုးနဲၣ် 2023-3-9 Radio Karen 2:06
 46. တၢ်ဟ့ၣ်မၤလၤကပီၤပၢၤကီၢ်ဒီးၦၤမၤ(စံၣ်ဒံၣ်အဲ)2023-3-8 Radio Karen 2:32
 47. တၢ်လိာ်ကွဲတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်အါထီၣ် 2023-3-8 Radio Karen 1:58
 48. ယ့ဘလူကရူၢ်လဲၤခးပယီၤတၢ်အိၣ်ခိးတြဲၤ 2023-3-8 Radio Karen 1:22
 49. ပယီၤဒွဲၣ်အူအီၣ်ဒီၣ်ဖးခိၣ်ဟံၣ်အိၣ်လၢအဖျၢၣ်(၂၀)ဘျဲၣ် 2023-3-8 Radio Karen 2:35
 50. သုးခိၣ်စၣ်လိဒီးမၣ်သ့သ့တၢ်ဂ့ၢ်ကီ 2023-3-7 Radio Karen 2:47
 51. ပယီၤသုးဖီၣ်က့ၤကိးဖယါပၠိၤသ၀ီဖိ(၁၃)ဂၤ 2023-3-7 Radio Karen 2:16
 52. ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်ၦ့ၤဒိၣ်ထီၣ်လၢစွ့ၤကိၣ်ကိၤ 2023-3-7 Radio Karen 2:46
 53. လါဖ့ၤ-ဘူၤအါရံၤ(KNU)မုၢ်-တီၢ်တၢ်ပာ်ဖျါ 2023-3-7 Radio Karen 1:45
 54. ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၢ်စံၣ်တၢ်ဆဲးတၢ်လာ်လံာ် 2023-3-6 Radio Karen 1:23
 55. ၦၤသူၣ်အီၣ်ဖျးအီၣ်တၢ်ဖိဒွးတကဲး 2023-3-6 Radio Karen 3:21
 56. ပအိၣ်ဒီကလုာ်မုၢ်နံၤ(၇၄)၀ီတ၀ီ 2023-3-6 Radio Karen 3:04
 57. 4-3-2023 (စောရွှေဓူဝံ) Radio Karen 1:43
 58. 4-3-2023 (ဒေသခံ (၂)ဦးကို စစ်ကောင်စီတပ် ဖမ်းဆီ) Radio Karen 2:04
 59. 4-3-2023 (ရွာသားများရှောင်ပုန်းနေထိုင်ရဆဲ) Radio Karen 3:00
 60. (အဲၣ်ယူၣ်ကၠံၣ်)တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ 2023-3-3 Radio Karen 2:34
 61. လါဖ့ၤဘူၤအါရံၤအပူၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လွံၣ်ဘျီလၢဘျံးဒ၀ဲၢ် 2023-3-3 Radio Karen 1:56
 62. ခ့ၣ်အဲအဲလ်အ့ၤသုးပာ်ဖှိၣ်လဲၤခးပယီၤသုးဒီးဒြိ 2023-3-3 Radio Karen 2:09
 63. သ၀ီဖိဘၣ်ဒိ 2023-3-3 Radio Karen 2:02
 64. (ခ့ၣ်ထံၣ်ဖံၣ်ဒီးနဲၣ်ကလၣ်)ကျးအါထီၣ် 2023-3-2 Radio Karen 2:28
 65. တခီးလီၢ်ချံအၦ့ၤထီၣ် 2023-3-2 Radio Karen 1:42
 66. တၢ်ကစီၣ်ကမၣ် 2023-3-1 Radio Karen 2:44

Embed

Copy and paste this code to your site to embed.

Daily News – February 2023

 1. ကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်အိၣ်ကမှံဘၣ်ဒိ-၃ဂၤ2023-2-20 Radio Karen 2:34
 2. (KTLA)သုးဖိအတၢ်ဃ့ထီၣ် 2023-2-20 Radio Karen 3:05
 3. သဘ့အၦ့ၤတအိၣ်2023-2-20 2:41
 4. အီစတ့လ်ယါ(အ့ၤခ့ၣ်အိၤ)မၤ၀ဲကညီမုၢ်နံၤလီၤဆီသၢနံၤတဘျီဃီ2023-2-20 Radio Karen 3:31
 5. ပယီၤသုးကဘီယူၤဟဲဆှၣ်တၢ်လၢသုးက့(၇)2023-2-20 Radio Karen 2:04
 6. သဘ့ဟီၣ်လာ်အၦ့ၤဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ် 2023-2-20 Radio Karen 1:36
 7. တၢ်ထီၣ်ခးကီၣ်ဘ့ပယီၤသုးကလၢာ်2023-2-17 Radio Karen 2:30
 8. တၢ်ထီၣ်ခးကီၣ်ဘ့ပယီၤသုးကလၢာ်2023-2-17 Radio Karen 2:30
 9. ကစၢၢ်သူသုးကျိာ်ခိၣ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်အၦၤ 2023-2-17 Radio Karen 2:39
 10. ဒီကလုာ်ဃူဖိးပဒိၣ်ဟ့ၣ်ဆီၣ်ထွဲပယိၤဂီၤကျိ 2023-2-17 Radio Karen 2:11
 11. တၢ်ထုးထီၣ်မၤရှၢၤလီ၀ံၤပယီၤသုးဃ့အီၣ်ကျိၣ်စ့အါထီၣ် 2023-2-17_mixdown Radio Karen 5:10
 12. ဒီၣ်ဖးခိၣ်၀့ၢ်ကလံၤစိးတပၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဘျီနွံဆံ2023-2-16 Radio Karen 3:22
 13. ပီၤ၀့ၢ်ပူၤတၢ်ခးသံပယီၤသုးပၢၤကီၢ်တဂၤ 2023-2-16 Radio Karen 1:31
 14. သုးက့(၅)သုးက့(၆)တလါအတီၢ်ပူၤပယီၤသုးတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်2023-2-16 Radio Karen 2:10
 15. လၢၢ်ဒိၣ်၀့ၢ်ပူၤတၢ်ၦ့ၤကလံၤဒိၣ်ထီၣ် 2023-2-15 Radio Karen 2:34
 16. တၢ်ဖီၣ်စသ့စီၤမ့အဂ့ၢ်2023-2-15 Radio Karen 2:41
 17. ကၠိဖိကဘၣ်တိၢ်ရူးလံာ်ဒီးဟဲဒိးစဲး 2023-2-15 Radio Karen 2:24
 18. သီခါဘၣ်ဒိသံတပါ 2023-2-14 Radio Karen 2:30
 19. ချၢၣ်လွံၣ်ထူၣ်ပိာ်မုၣ်တဂၤဘၣ်ဒိဒီးကျိဖးဒိၣ်ချံ2023-2-14 Radio Karen 3:18
 20. ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်ၦၤဃ့ၢ်အိၣ်ကမှံဖိဘၣ်အိၣ်ဒံးကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တကပၤ2023-2-14 Radio Karen 2:21
 21. တၢ်အီၣ်(နိဒ့)တၢ်ဖီၣ်အီၣ်ညၣ်ဘူၣ်လၢကီးကၠး 2023-2-14 Radio Karen 2:56
 22. ပကးယံၣ်သုးကလၢၤ.2023-2-13 Radio Karen 2:04
 23. ဒ၀ဲၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိ2023-2-13 Radio Karen 2:34
 24. တၢ်မၤသံသုးမီၤစိရိၤသးၦၢ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိ 2023-2-13 Radio Karen 1:56
 25. ပယီၤသုးလူဖီၣ်ၦၤ စံၣ်ဒံၣ်အဲမ်ဖိ 2023-2-13 Radio Karen 1:44
 26. လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိပျံၤပယီၤသုးကဘီယူၤ 2023-2-13 Radio Karen 2:42
 27. ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်မုၢ်နံၤ(၇၅)၀ီတ၀ီ 2023-2-12 Radio Karen 4:32
 28. ကီးတရံး၀့ၢ်ပူၤတၢ်ဖီၣ်ၦၤအဂၤယဲၢ်ဆံဘျဲၣ်လံအဂ့ၢ် 2023-2-12 Radio Karen 1:47
 29. ပယီၤသုးကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢထံကပျၢၤသရိာ် 2023-2-11 Radio Karen 1:31
 30. နွဲၣ်သ့ၣ်တံၢ်အၦ့ၤထီၣ် 2023-2-11 Radio Karen 2:04
 31. ရှၣ်ပိၤသ၀ီဖိဃ့ၢ်ထီၣ်န့ၢ်တလါဘျဲၣ်လံအဂ့ၢ် 2023-2-11 Radio Karen 1:58
 32. ခံနံၣ်တီၢ်ပူၤခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် တၢ်ဒုးအတၢ်ပာ်ဖျါ 2023-2-10 Radio Karen 1:32
 33. တၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်ကဒီးလၢတၢ်ကဖီၣ်သိလ့ၣ်လၢလံာ်လဲၣ်တအိၣ်အဂ့ၢ်2023-2-10 Radio Karen 1:56
 34. လၢၢ်ပၣ်ၦၤမုၢ်ၦၢ်တဂၤဘၣ်ဒီးကျိဖးဒိၣ်ချံဒီးသံ၀ဲတဘျီဃီ 2023-2-10 Radio Karen 1:42
 35. ပလီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤဖိဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲဆူဘျံး၀့ၢ်အဂ့ၢ် 2023-2-10_mixdown Radio Karen 1:50
 36. ပယီၤသုးအလံာ်ဃ့ထီၣ် 2022-2-10 Radio Karen 2:16
 37. ကၠိဖိတၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲ 2023-2-9_mixdown Radio Karen 4:22
 38. ကရ့ၣ်နံၣ်လံာ်ဒုးဘၣ်သ့ၣ်ညါ 2023-2-9 Radio Karen 3:03
 39. တၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢတကီဘိသ၀ီ 2023-2-9 Radio Karen 2:25
 40. တၢ်သမံသမိးအါထီၣ်၀ဲလၢကီးတရံး၀့ၢ် 2023-2-8 Radio Karen 2:29
 41. သဲးသၣ်ၦ့ၤလီၤလၢတနီသရံၣ်ကမီၤသွ့သ၀ီကရူၢ်2023-2-8 Radio Karen 2:31
 42. ပယီၤသုးကဘီယူၤက့ၤခးလီၤကဒီးတၢ်လၢကီးတရံးကလံၤထံး2023-2-8 Radio Karen 1:44
 43. ပယီၤသုးပညိၣ်ကမျၢၢ်လိၤလိၤအဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲန်အ့ၣ်အၤကၠံၤစံး၀ဲ 2023-2-8 Radio Karen 2:51
 44. ယ့ ၀ဲၤကၠံၤအဲၣ်ဖ်ကရူၢ်ဟ့ၣ်လီၤက့ၤပယီၤသုးခိၣ်လၢဖီၣ်န့ၢ်၀ဲတဂၤ2023-2-7 Radio Karen 1:30
 45. တနွံအတီၢ်ပူၤတၢ်လဲၤခးပယီၤသုးကလၢာ်သၢဘျီ2023-2-7 Radio Karen 2:08
 46. အ့ရှၢကျဲမုၢ်တၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလီၤစှၤ2023-2-7 Radio Karen 2:18
 47. တနီသရံးကမျၢၢ်အတၢ်ဃ့ထီၣ် 2023-1-7_ Radio Karen 4:25
 48. ကရၢခိၣ်အလံာ်ဟ့ၣ်ယုၣ်လၢ-၇၆၀ီတ၀ီခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်မုၢ်နံၤ2023-2-6 Radio Karen 3:08
 49. ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤရိဖှိၣ်ဃူဖိးကမံတံာ်ထုးထီၣ်လံာ်2023-2-6 Radio Karen 3:11
 50. ပယီၤသုးဒွဲၢ်အူအီၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ခိၣ်နၢ်ဟံၣ်လၢသၣ်တီၣ် 2023-2-6 Radio Karen 2:57
 51. ပယီၤသုးအသုးဒ့ခိၣ်သံ၂ဂၤ 2023-2-6_ Radio Karen 2:18
 52. ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤတၢ်ဖီၣ်သိလ့လၢလံာ်လဲၣ်တအိၣ်န့ၣ်အါမး2023-2-5 Radio Karen 2:57
 53. ကီးနွဲၣ်သ၀ီဖိခူၣ်ထီၣ်က့ၤပယီၤအစိၣ်ဒီးက့ၤကုၣ်ထီၣ်က့ၤ၀ဲ2023-2-5 Radio Karen 2:26
 54. သုးက့-၅တလါအတီၢ်ပူၤတၢ်ဒုးတၢ်ပာ်ဖျါ 2023-2-4 Radio Karen 1:52
 55. ဒါလံၤတိၤကၢ်၀ံၤလီၢ်က၀ီၤဖိဘၣ်တူၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီ 2023-2-3 Radio Karen 3:15
 56. ပယီၤသမံသမိးၦၤဒိးလ့ၣ်ယီၣ်ဖိတဖၣ်အါထီၣ်လၢဖၣ်အၣ်၀့ၢ်2023-2-3 Radio Karen 3:08
 57. ပယီၤသုးထီၣ်ဃုဃိၦၤဃ့ၢ်အိၣ်ကမှံအဟံၣ်ဒီးမၤသံကမျၢၢ်တဂၤ2023-1-3 Radio Karen 2:12
 58. ပယီၤကမျၢၢ်ၦၤသုးဖိတဂၤ လဲၤဟ့ၣ်လီၤစုက၀ဲၤအတၢ်ပီးတၢ်လီ ဆူတၢ်ဒုးဆဲးပြဲး(၌ွၠ) 2023-2-2 Radio Karen 1:44
 59. ဖၣ်အၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိအိၣ်ဘှ့ၣ်ဘှ့ၣ်ဘှီၣ်ဘှီၣ်ဖဲဖ့ၤဘူၤအါရံၤတသီအနံၤ2023-2-2 Radio Karen 1:51
 60. KTLA ပျၢ်လီၤကွံာ်ပၢၤကီၢ် ၅ ဂၤဃုာ်ဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိ 2023-2-2 Radio Karen 2:13
 61. ပယီၤသုး၀ဲၤဒၢးၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်မၤက့ၤတၢ်လၢတၢ်ခူသူၣ်အပူၤ2023-2-2 Radio Karen 2:11
 62. ပလီၢ်-ခ့ၣ်ဖံၣ်ဒံၣ်အဲၣ်ဖ်ခိးထုးပယီၤသုးဒီးမ့ၣ်ပိၢ် 2023-2-1 Radio Karen 2:22
 63. ဖုသးၦၢ်လၢကလဲၤဘှီထံပိတဂၤယီၣ်ဘၣ်မ့ၣ်ပိၢ်ဒီးအခီၣ်တူာ်ကွံာ်2023-2-1 Radio Karen 2:23
 64. ဖီၣ်စုက၀ီၤဖိတဖၣ်ကဘၣ်လူၤပိာ်ထွဲသုးတၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢ 2023-2-1 Radio Karen 2:15
 65. ကထီဒါပၢၢ်ဆၢသကိး သုးမီၤစိရိၤသနူတဲာ်တဲာ်ဖျူဖျူ 2023-2-1 Radio Karen 2:34
 66. တၢ်ပၢၢ််ဆၢထီဒါသဟီၣ်ဆူၣ်ထီၣ် 2023-2-1 Radio Karen 3:05
 67. သဘ့အၦ့ၤတအိၣ်2023-2-20 2:41

Embed

Copy and paste this code to your site to embed.

Daily News – January 2023

 1. ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤ(၇၄)၀ီတ၀ီ 2023-1-31 Radio Karen 3:14
 2. ကါနံၤသ၀ီဖိတနီၤက့ၤအိၣ်လၢသ၀ီပူၤလံဘၣ်ဆၣ်ဘၣ်အိၣ်လၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး 2023-1-31 Radio Karen 3:26
 3. ဖံၣ်စံၣ်သမၢ၀ဲလၢတလဲၤခးခ့ၣ်ထံၣ်အဲလ်အ့ၤဘၣ်2023-1-30 30_mixdown Radio Karen 2:38
 4. ပယီၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိဒီၣ်ဖးခိၣ်ကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်2023-1-30 Radio Karen 2:12
 5. ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံ–ခၠီနခွၣ်ဘၢၣ်စၢၤ(ဒါလံၤ)တိၤဖးဒိၣ်လီၤၦီၢ် Radio Karen 1:41
 6. သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ(စီၤအ့ၤ၀ါ)အကၠိကးတံၢ်ကွံ၁်သး 2023-1-27 Radio Karen 3:09
 7. သုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤကဒီးမ့ၣ်ပိၢ်လၢ မဲၢ်ကသၤ တၢ်ခူၣ်စၢၢ်ထးလီၢ် Radio Karen 2:13
 8. တၢ်ကွဲမုာ်စၢၤသွဲၣ်သီသးစၢ်တဖၣ်ကဆှၢထီၣ်အတၢ်ကွဲး Radio Karen 2:23
 9. ၢ်ဒုးဆူၣ်ထီၣ်လၢ(ကြုၢ်တု) 2023-1-26 Radio Karen 2:12
 10. တၢ်ဒုးဖဲ-ကုၢ်တုအခါကျိဖးဒိၣ်အဃိမ့ၣ်အူအီၣ်ကမျၢၢ်ဟံၣ် 2023-1-25 Radio Karen 2:44
 11. တၢ်နုာ်လီၤခးကီးဘ့၀ံၤအလီၢ်ခံNLD ဒီး CDMဖိတနီၤဘၣ်တၢ်ဖီၣ် 2023-1-24 Radio Karen 2:55
 12. ပယီၤသုးခးကျိအဃိကမျၢၢ်ဘၣ်ဒိနးနးကျံးကျံးခံဂၤ 2023-1-24 Radio Karen 2:01
 13. ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်၀့ၢ်ပူၤမ့ၣ်အူအီၣ် သုးမီၤစိရိၤပၢပြး(လ၀က)၀့ၢ်တၢ်ကရဲှကဆှီ 2023-1-24 Radio Karen 2:11
 14. ဒ၀ဲၢ်၀့ၢ်ပူၤပယီၤသုးအိၣ်ခိးတၢ်လၢမုၢ်နၤခီအဂ့ၢ် 2023-1-24 Radio Karen 1:05
 15. ကမျၢၢ်က့ၤအိၣ်လၢဟံၣ်တဘူၣ် 2023-1,24 Radio Karen 3:28
 16. ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိကၠိဖိတၢ်မၤလိ 2023-1-23_ Radio Karen 6:08
 17. ပယီၤသုးမၤအါထီၣ်အသုးဂံၢ်ဘါလၢဒီၣ်ဖးခိၣ် 2023.1.23 Radio Daily 2:13

Embed

Copy and paste this code to your site to embed.

Daily News – December 2022

 1. အဲန်ယူၤကၠံၤဟ့ၣ်မၤစၢၤကီၤဘရၤသုးကျိလၢကျိတဖၣ်2022-12-29 Radio Karen 2:06
 2. သၤယၤကိမၤတၢ်အီၣ်ဘုသီခိၣ်တၢတဘျီ2022-12-29 Radio Karen 2:16
 3. ကလံၤထံးၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိဘၣ်လဲၤအိၣ်က့ၤလၢကလံၤစိး2022-12-29 Radio Karen 2:48
 4. ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒီးမိၣ်ကီၣ်သီပၣ်တံၣ်ကဆီၣ်သခူထီၣ်2022-12-28 Radio Karen 1:45
 5. ၢ်ကးတံာ်အ့ရှၢကျဲအဃိတၢ်လ့ၣ်လိၤက့ၤလၢ်ထိၣ်ကီးကိ2022-12-28 Radio Karen 2:44
 6. ပယီၤသုဒွဲၣ်အူအီၣ်သ၀ီဖိဟံၣ်ဃီ2022-12-28 Radio Karen 1:41
 7. ပယီၤသုးခးဘၣ်ဒိကီးတရံးသ၀ီဖိတဂၤ2022-12-27 Radio Karen 1:51
 8. မ့ၢ်အူတဟဲအဃီသွၣ်အၦ့ၤထီၣ်၀ဲလၢရးမတံ2022-12-27 Radio Karen 1:23
 9. ကဘီယူၤခးလီၤတၢ်အဃိသီခါဘၣ်ဒိတပါ1011-12-27 Radio Karen 1:16
 10. ခီဖျိလၢသိလ့ၣ်ထုးသ့ၣ်တဖၣ်အဃိထံတၢ်ဂ့ၢ်ကီအိၣ်ထီၣ်2022-12-27 Radio Karen 1:57
 11. ပယီၤသုး-တီၦၤလဲၤဆှၢဆ့ကၤအလၢာ်တဖၣ်2022-12-23 Radio Karen 2:01
 12. ကျိဖးဒိၣ်ဘၣ်၀ဲကီးနွဲၣ်သ၀ီဖိလၢက့ၢ်ဂီၤတဂ့ၤတဂၤ2022-12-23 Radio Karen 1:44
 13. ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ကရၢခိၣ်တၢ်ကတိၤဆီၣ်သခူထီၣ်ဖဲနံၣ်ထီၣ်သီ2022-12-23 Radio Karen 3:04
 14. နံၣ်ထီၣ်သီကတီၢ်ဒၣ်လဲၤပယီၤသုခးလီၤဒံးတၢ်2022-12-22 Radio Karen 2:39
 15. တၢ်ပာ်ဖှိၣ်မၤလၤကပီၤနံၣ်ထီၣ်သီတန့ၢ်ဒံး 2022-12-22 Radio Karen 1:54
 16. သိလ့ၣ်အိၣ်ကတာ်ထီဒံးသးလၢတီနီၢ်အ့ရှၢကျဲ2022-12-21 Radio Karen 1:58
 17. ယ့ဘလူကရူၢ်လဲၤခးပယီၤသုးကကျၢၤအဂ့ၢ်2022-12-21 Radio Karen 0:54
 18. ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤၦၤသူၣ်ကသံၣ်ဘဲထံလၣ်အါထီၣ်2022-12-16 Radio Karen 1:43
 19. ကၠိၤပၠီၤသ၀ီကမၤက့ၤနံၣ်ထီၣ်သီတဆံးတက့ၢ်2022-12-15 Radio Karen 1:55
 20. တၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်လၢနီၢ်ဂံၢ်၁တိၤကက့ၤအိးထီၣ်2022-12-15 Radio Karen 2:02
 21. သုးကီၢ်ကးသမံသမိးၦၤဆဲးထဲၣ်ထူဖိ၀ံၤဃ့အီၣ်စ့2022-12-14 Radio Karen 2:17
 22. ပယီၤသုးဒွဲၣ်အူအီၣ်ကမျၢၢ်ဘုဖီ၄ဖျၢၣ်2022-12-14 Radio Karen 1:44
 23. ဘံၣ်ကၠံၣ်အဲၣ်ဖ်ဒွဲၣ်အူကမျၢၣ်ဟံၣ်တဖျၢၣ်2022-12-14 Radio Karen 2:07
 24. ကညီကူၣ်သ့၀ဲၤကျိာ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤကၠိသရၣ်သရၣ်မုၣ်တဖၣ်2022-12-13 Radio Karen 1:58
 25. ရီၣ်ကဲဖါကၠးဟံၣ်ဟးဂီၤ၆ဖျၢၣ်2022-12-13 Radio Karen 2:22
 26. ကရ့ၣ်နံၣ်ၦၤအဃ့ၣ်တၢ်ဒုးတဖၣ်လိၣ်ဘၣ်ဆ့ကလၢာ်2022-12-13 Radio Karen 2:15
 27. ပယီၤသုးမၤအါထီၣ်အၦၤဂံၢ်ဘါ2022-12-13 Radio Karen 1:47
 28. ဖ့ၣ်လံၣ်အီၣ်တၢ် 2022-12-10_mixdown Radio Karen 2:33
 29. တနံၤဃီပယီၤသုးကဘီယူၤခးလီၤတၢ်လၢတၢ်လီၢ်ခံတီၤ2022-12-9 Radio Karen 1:47
 30. မူခိၣ်စူၤအဆၢကတီၢ်တဘၣ်အဃိဘုဟးဂီၤ2022-12-9 Radio Karen 1:39
 31. ဘႉကကၠိက့ၤအိးထီၣ်တန့ၣ်ဒံးဘၣ်2022-12-9 Radio Karen 1:03
 32. တၢ်သမံသမိးဃံးထီၣ်လၢဒ၀ဲၣ်2022-12-8 Radio Karen 1:22
 33. တၢ်ဟုၣ်သိလ့ၣ်၊ဆဲးကဲၤအါထီၣ်လၢဖၣ်အၣ်ဒီးရးမတံ2022-12-8 Radio Karen 2:18
 34. ယိၤဒိၣ်ကမျၢၣ်-၇၀၀ဘၣ်ဃ့ၣ်အိၣ်ဒု2022-12-7 Radio Karen 2:38
 35. ဘံၣ်ကၠံၣ်အဲၣ်ကးတံၤကမးမိၢ်ကျဲ2022-12-7 Radio Karen 1:32
 36. မီမၣ်ကၠိသရၣ်မုၣ်၁ဂၤဒီးကၠိဖိတဂၤဘၣ်ဒီးကျိဖးဒိၣ်ချံ2022,12,7 Radio Karen 1:26
 37. ပသဲဂီသၣ်အၦ့ၤဒိၣ်ထီၣ်2022-12-7 Radio Karen 1:42
 38. ခီကီၢ်ကၠိတၢ်ပြၢ 2022-12-7_mixdown Radio Karen 5:44
 39. တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢၦၤလၢဃ့လိၣ်စ့တဖၣ်အဂီၢ်2022-12-6 Radio Karen 1:48
 40. ၦၤဃ့ၣ်အိၣ်ကဒုဖိနီၢ်ဂံၢ်အါထီၣ်2022-12-6 Radio Karen 2:18
 41. ပယီၤသုးနုာ်လီၤအါထီၣ်လၢချၢၣ်-တကူၣ်တၢၣ်2022-12-6 Radio Karen 2:07
 42. နီၢ်တယၢ်လၢကညီနံၣ်ထီၣ်သီအဂီၢ်2022-12-5 Radio Karen 1:35
 43. ပယီၤသုးကျိာ်အိၣ်ဒံးလၢချၢၣ်သ၀ီအပူၤ2022-12-5 Radio Karen 2:30
 44. လါနိၣ်၀့ဘၢၣ်မုၢ်-တီၢ်တၢ်ပာ်ဖျါ 2022-12-5 Radio Karen 1:15
 45. ညၣ်အၦ့ၤလီၤဃီၦၤမၤညၣ်ဖိထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီ2022-12-2 Radio Karen 1:48
 46. တၢ်ဆါဟီၣ်ခိၣ်ကပံးကဲထီၣ်ကဲထီလၢဖၣ်အၣ်2022-12-2 Radio Karen 1:42
 47. ရးမတံပူၤအၤ၀ါဒ့တၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲအါထီၣ်2022-12-1 Radio Karen 2:09
 48. ကျိဖးဒိၣ်အဃိလ့က့ၣ်သ၀ီဟံၣ်အူအီၣ်၂ဖျၢၣ်2022-12-1 Radio Karen 1:57

Embed

Copy and paste this code to your site to embed.

View current playlists